Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ


danh sách cổ đông

Thông báo về việc: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 - Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2019-2024). Vui lòng bấm vào đường dẫn bên dưới để xem danh sách.

Link: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018