Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Thông báo cổ đông

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2019
Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2019

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên Nhiệm kỳ IV Công ty cổ phần In số 7 đã được tiến hành vào lúc 09giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 32 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.596.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86.6% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In số 7....

Thông báo chia cổ tức 2018
Thông báo chia cổ tức 2018

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2018

HỒ SƠ THOÁI VỐN
HỒ SƠ THOÁI VỐN

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kể từ ngày 22/10/2015 công ty cổ phần In số 7 không còn đủ điều kiện là công ty Đại chúng và đã được Uỷ ban chứng khoán nhà nước thông báo huỷ đăng ký Công ty đại chúng theo công văn số 5508/UBCK-GSĐC ngày 17/8/2016.