Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Thông báo cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHCĐ 2021
Thông báo chốt danh sách cổ đông ĐHCĐ 2021

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần In số 7 và luật doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2019
Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2019

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau: