Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tài liệu

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông

Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhiệm kỳ V (2024-2029), cụ thể như sau:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY được Ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số NQ-ĐHĐCĐ/In 7.2023 ngày 28 tháng 4 năm 2023 nhằm quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc); trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.