Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Thông báo chia cổ tức 2018

Chia cổ tức 2018

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2018. Vui lòng bấm vào link bên dưới để xem chi tiết.

Link: Thông báo chia cổ tức 2018