Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

IN7 trân trọng gửi báo cáo thường niên năm 2014 đến quý cổ đông. VUi lòng xem chi tiết tại đường dẫn bên dưới!

Báo cáo thường niên

Link: Công tác báo cáo thường niên năm 2014