Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tài liệu

HỒ SƠ THOÁI VỐN
HỒ SƠ THOÁI VỐN

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kể từ ngày 22/10/2015 công ty cổ phần In số 7 không còn đủ điều kiện là công ty Đại chúng và đã được Uỷ ban chứng khoán nhà nước thông báo huỷ đăng ký Công ty đại chúng theo công văn số 5508/UBCK-GSĐC ngày 17/8/2016.

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD 2015
THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD 2015

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính đính kèm của của Công ty Cổ phần In Số 7 (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên.