Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tài liệu

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD 2015
THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD 2015

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính đính kèm của của Công ty Cổ phần In Số 7 (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên.

TÀI LIỆU 2012 CÔNG BỐ
TÀI LIỆU 2012 CÔNG BỐ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Tài liệu ĐHĐCĐ 2014
Tài liệu ĐHĐCĐ 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 & ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2014 – 2019)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần in số 7 đã được tiến hành vào lúc 14giờ15 ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 38 người.

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016
THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2016

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

Là một giải pháp chia sẻ thành quả sản xuất kinh doanh, thể hiện sự quan tâm thực sự của Công ty về quyền lợi cho những cá nhân có chuyên môn giỏi, tâm huyết và có những đóng góp thực sự đang và sẽ mang lại hiệu quả lâu dài cho Công ty.