Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tài liệu

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2014
THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2014

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 2

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In số 7 xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đối với các cổ đông như sau: 1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2014 2. Đối tượng: Là các cổ đông nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần In số 7 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/12/2014.

HỒ SƠ THOÁI VỐN
HỒ SƠ THOÁI VỐN

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.