Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tài liệu

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2019
Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2019

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên Nhiệm kỳ IV Công ty cổ phần In số 7 đã được tiến hành vào lúc 09giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 32 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.596.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86.6% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In số 7....

Thông báo chia cổ tức 2018
Thông báo chia cổ tức 2018

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2018