Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tài liệu

HỒ SƠ THOÁI VỐN
HỒ SƠ THOÁI VỐN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN - CÔNG TY TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 - 2015
THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 1 - 2015

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 1

THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2014
THÔNG BÁO CHIA CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2014

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 2

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In số 7 xin trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đối với các cổ đông như sau: 1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2014 2. Đối tượng: Là các cổ đông nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần In số 7 tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/12/2014.