Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tài liệu

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần in số 7 đã được tiến hành vào lúc 14giờ15 ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 38 người.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

Là một giải pháp chia sẻ thành quả sản xuất kinh doanh, thể hiện sự quan tâm thực sự của Công ty về quyền lợi cho những cá nhân có chuyên môn giỏi, tâm huyết và có những đóng góp thực sự đang và sẽ mang lại hiệu quả lâu dài cho Công ty.