Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tin tức

TÀI LIỆU 2014 CÔNG BỐ

TÀI LIỆU 2014 CÔNG BỐ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 NĂM 2014 & NHIỆM KỲ III (2014 – 2019)

TÀI LIỆU 2012 CÔNG BỐ

TÀI LIỆU 2012 CÔNG BỐ

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2014

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 NĂM 2014 & NHIỆM KỲ III (2014 – 2019)

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2014

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 & ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2014 – 2019)