Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kể từ ngày 22/10/2015 công ty cổ phần In số 7 không còn đủ điều kiện là công ty Đại chúng và đã được Uỷ ban chứng khoán nhà nước thông báo huỷ đăng ký Công ty đại chúng theo công văn số 5508/UBCK-GSĐC ngày 17/8/2016. Theo dõi chi tiết tại đường dẫn bên dưới!

Thông báo hủy công ty đại chúng

Link: Thông báo hủy đăng ký Công ty đại chúng