Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHỐT DANH SÁCH DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

Kể từ ngày 22/10/2015 Công ty cổ phần In số 7 không còn đủ điều kiện là công ty Đại chúng và đã được Uỷ ban chứng khoán nhà nước thông báo huỷ đăng ký Công ty đại chúng theo công văn số 5508/UBCK-GSĐC ngày 17/8/2016.

File thông báo đính kèm