Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019

IN7

Đại hội đồng cổ đông thường niên Nhiệm kỳ IV Công ty cổ phần In số 7 đã được tiến hành vào lúc
09giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông
và người được ủy quyền tham dự là 32 người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.596.500 cổ phần, chiếm
tỉ lệ 86.6% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In số 7.... Vui lòng bấm vào các đường link bên dưới để xem thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019.