Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Vui lòng bấm vào link bên dưới để tải nội dung thư mời.

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018