Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD 2015

Chúng tôi đã kiểm toán các báo cáo tài chính đính kèm của của Công ty Cổ phần In Số 7 (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên. Chi tiết xem tại các đường dẫn bên dưới:

THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD 2015