Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

Gửi quý Cổ đông Công ty Cổ phần In số 7,

Đây là bộ tài liệu nhằm chia sẻ thành quả sản xuất kinh doanh, thể hiện sự quan tâm thực sự của Công ty về quyền lợi cho những cá nhân có chuyên môn giỏi, tâm huyết và có những đóng góp thực sự đang và sẽ mang lại hiệu quả lâu dài cho Công ty. Bấm vào các đường link bên dưới để tải các file tài liệu.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017