Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần in số 7 đã được tiến hành vào lúc 14 giờ 15 ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 38 người. Bấm vào link bên dưới để tải nội dung nghị quyết.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016