Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

KẾT QUẢ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định 71/2013/NÐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ và Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BQ Tài chính. Công ty cổ phần in số 7 thông tin kết quả thoái vốn nhà nước, vui lòng truy cập vào các đưỡng dẫn bên dưới để xem thông tin.

KẾT QUẢ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC