Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Thông báo cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 Công ty cổ phần In số 7 đã được tiến hành vào lúc 09giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 32người, sở hữu và đại diện sở hữu 2.596.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86.6% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty cổ phần In số 7....

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông 2019
Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông 2019

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần In số 7 thường niên nhiệm kỳ IV(2019-2024) được tổ chức vào 08g 30 thứ Sáu, ngày 07 tháng 06 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần In số 7......

Thông báo chia cổ tức 2018
Thông báo chia cổ tức 2018

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2018

HỒ SƠ THOÁI VỐN
HỒ SƠ THOÁI VỐN

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀI GÒN - CÔNG TY TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7