Ngôn ngữ Vietnamese Ngôn ngữ English

Tài liệu ĐHĐCĐ 2014

Công ty cổ phần in số 7 trân trọng thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014 và Đại Hội Đồng Nhiệm Kì III (2014 - 2019). Tài liệu liên quan đến cuộc họp được cập nhật cụ thể ở các đường link bên dưới.

Tài liệu ĐHĐCĐ 2014