Thông báo cổ đông

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

15:06 | 18/07/2018
THÔNG BÁO V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho các Cổ đôngCăn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức ...
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông 2018

14:20 | 14/04/2018
Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần In số 7Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7  trân trọng kính mời Quý  cổ đông tham dự Đại hộiđồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo chia cổ tức 2017 đợt 2

Thông báo chia cổ tức 2017 đợt 2

11:10 | 30/01/2018
Thông báo chia cổ tức 2017 đợt 2
THÔNG BÁO V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các Cổ đông

THÔNG BÁO V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các Cổ đông

16:21 | 21/07/2017
THÔNG BÁOV/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các Cổ đôngCăn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, Hội Đồng Quản Trị Côngty cổ phần  In số 7  trân trọng  thông báo  đến Quý cổ đông  về ...

Giới hạn tin theo ngày: